Biled – uddybning

Biled er et samleord, som dækker alt andet end grundled, udsagnsled, genstandsled, hensynsled og omsagnsled. Dvs. biled kan bestå af biord, bisætninger, forholdsordsled og bindeordsled og har tilsvarende mangfoldige funktioner i sætningen.

Biled er ikke en grammatisk nødvendig del af en sætning, se afsnittet om sætningsled, men de føjer detaljerigdom til sætningen. De kan bl.a. udtrykke tid, sted, grad, måde, forbehold og betingelser, årsag og virkning og forfatterens indstilling.

Læs også biled intro

Eksempler på biled

Et eller flere biord: wisely, extremely wisely, hardly very.
Et eller flere forholdsordsled: in a wise manner, in a wise manner but with extreme reluctance, in a wise manner and on the spot.
En eller flere absolutte konstruktioner: Having answered my questions wisely, he turned and left.
En eller flere bisætninger: I was surprised that he answered my questions so wisely.
En hvilken som helst blanding af de foregående typer.

Bileddets placering

Et biled kan stå først, midt og sidst i sætningen, men eftertryk og ofte betydning ændres alt efter, hvor det står. Det er et punkt, hvor du er nødt til at lære reglerne, for i mange tilfælde er det anderledes på dansk, så det vil tage dig tid at lære at lytte dig frem til, hvad den bedste placering af et givet biled er.

Hvad betyder ”først, midt eller sidst i sætningen”?

(Wisely1,) he has (wisely2) been (wisely3) answering my questions (wisely4)
Først i sætningen (wisely1) vil sige, at bileddet står før sætningskernen, som består af grundled, udsagnsled og et evt. genstandsled. I eksemplet her er sætningskernen: He has been answering my questions.
Sidst i sætningen (wisely4) vil sige, at bileddet følger umiddelbart efter sætningskernen.
Midt i sætningen (wisely2-3) vil sige, at bileddet følger umiddelbart efter første hjælpeverbum (wisely2). I sætninger med enkelt udsagnsled, ligger positionen lige før det tidsbøjede udsagnsord: He wisely answered my questions. Denne position er forbeholdt sætningsbileddene, se også skema over bileddenes placering.
Positionen (wisely3) vil sige, at bileddet står umiddelbart foran hovedudsagnsordet. Denne position er forbeholdt de såkaldt ægte mådesbiord*, da alle biord, som både kan optræde som sætningsbiord og mådesbiord bliver tvetydige, hvis de står her.

Positionen umiddelbart foran hovedudsagnsordet er derfor en high alert position, som du lige så godt kan undgå, med mindre du med vilje vil så tvivl om meningen. Den naturlige position for mådesbiled er under alle omstændigheder lige efter udsagnsled plus evt. kort genstandsled.

*Ægte mådesbiord er biord som ifølge deres betydning kun kan udtrykke den måde, noget gøres på, f.eks. quickly. Der er ikke ret mange af dem.

Længde og vægt

Bileddets længde og vægt har også betydning for dets placering, idet positionerne midt i sætningen normalt er forbeholdt korte biled, og positionen først i sætningen i modsætning til dansk er den, der giver bileddet mest vægt.
De spørgsmål, du skal stille dig, er derfor:

  • Hvad er bileddets længde og vægt?
  • Hvad aspekt indeholder bileddet?
  • Hvad lægger bileddet sig til?

Skemaet over bileddenes placering giver en samlet oversigt over svarene til disse spørgsmål.

Skemaet over bileds placering

Skemaet er lavet, for at du ikke skal behøve at huske reglerne, men kan slå op i skemaet, mens du skriver.

Her vil vi gennemgå de biled og biord, der især volder misforståelser, hvis de står forkert, eller hvis tegnsætningen ikke svarer til hensigten.

Mådesbiled og sætningsbiled

Mådesbiled lægger sig til udsagnsleddet og siger noget om, hvordan handlingen i sætningen udføres.
Sætningsbiled lægger sig til hele sætningen, og giver udtryk for forfatterens indstilling til det, der sker i sætningen. Det er ofte de samme ord og vendinger, der bruges til begge formål, f.eks.
He answered my questions wisely (måde)
He wisely answered my questions (indstilling)

Den første sætning betyder, at han besvarede spørgsmålene på en klog måde. Den anden sætning betyder, at det var klogt af ham, at han besvarede spørgsmålene.I den første sætning ligger der således i wisely en anerkendelse af den pågældende person. I den anden sætning derimod en trussel mod ham. Hele denne betydningsforskel hænger her i eksemplet på, hvor wisely placeres.

De næste to sætninger har samme betydnings-forskel som det første par, men her er det kommaet, der skaber forskellen:
He answered my questions wisely (måde)
He answered my questions, wisely (indstilling)

Only

Only er et sejt ord at lege med på engelsk. Det kan stilles snart sagt overalt i en sætning og kan derfor udtrykke en begrænsning uhyre præcist. Det er der ofte brug for i fagsprog. Læg mærke til, hvordan betydning og eftertryk skifter her:
Only he has studied this area
He only has studied this area
He has only studied this area
He has studied only this area.
He has studied this area only

På dansk er ”alene” ofte et godt alternativ til ”kun” i tilsvarende meget præcise sammenhænge, men pas meget på med at forveksle dansk ”alene” = ”kun” med alone på engelsk. I nogle af disse sætninger vil det helt forvanske meningen.

Split infinitive

Normalt må man ikke skille to + navneform (f.eks. to consider) på engelsk. Når det sker (to seriously consider) er der tale om en split infinitive, og så løfter pedanterne pegefingeren.
Ikke desto mindre bruges split infinitive ofte i talesproget og uformelt skriftsprog for emfasens skyld, f.eks. to brazenly barge in like that without even knocking.
Men split infinitives kan også findes i formelt fagsprog med to formål: at give udtrykket ekstra vægt og/eller at undgå dobbelttydighed. Sidste mulighed kan især være relevant i lange komplicerede argumenter.
Dette er situationen , og så må du selv vælge, om du vil være pedant eller klar og tydelig.

Leg med reglen og se, hvad der sker

Det her afsnit vil du sikkert ikke forstå, før du har sat dig ind i skemaet bag i kapitlet.

He planted with care the flag, which he had carried with him (han satte flaget i jorden med omhu)
He planted the flag with care, which he had carried with him (han bar sin omhu med sig op)
He planted the flag, which he had carried with him, with care (han bar flaget med omhu)
He planted the flag uphill, which he had carried with him.

Som stedsbiordet uphill er placeret, giver det den rigtige mening, men sætningsrytmen vælter. Det er bedre at placere det allersidst:
He planted the flag, which he had carried with him, uphill, men husk kommaerne, ellers lægger uphill sig til carried og ikke til planted.

He planted the flag, which he had carried with him, high up the north side of the mountain. Hvis du glemmer kommaerne i denne sætning, fortæller den, hvor han bar flaget hen, og ikke hvor han satte det.

He planted the flag high up the north side of the mountain, which he had carried with him. Denne sætning viser, at det lange stedsbiled ikke kan flyttes frem foran den henvisende bisætning, sådan som det korte uphill kunne. Hvis du gør det, bliver det bjerget, han bar med sig op, ikke flaget.

Lyt dig frem

Du har sikkert bemærket, at jeg ikke har brugt muligheden for at flytte bileddene helt hen først i sætningen.

Grunden er, at sætningens balance har det med at tippe den gale vej, når man begynder at flytte tunge biled frem i sætningen. Der skal altså være god grund til at gøre det, ellers er det bedre at lade være. Se mere på siden: Læs højt!

Bryd reglen og se hvad der sker

He lives an integrated life with his wife in London.
Hvor mange forskellige betydninger kan denne sætning have, og hvordan vil du formulere den, så de enkelte betydninger bliver entydige.


Skema over bileddenes placering