Generelt om stedord

Som du kan høre på navnet, bruger man stedord i stedet for andre ord eller led for at undgå kluntede gentagelser.

Der er flere slags stedord:

  • Personlige stedord (I, you, he, she, it…)
  • Ejestedord (my, mine, yours, ours…)
  • Tilbagevisende stedord (myself, yourself…)
  • Påpegende stedord (this, that, these…)
  • Relative stedord (who, which, that…)
  • Ubestemte stedord (some, any…)
  • Spørgende stedord (who? which? what?…).

Antecedens

Det ord eller led, som et stedord står i stedet for eller viser hen til, kaldes antecedensen. Antecedensen kan være et navneled, en sætning eller del af en sætning. Når antecedensen er et navneled, er det desuden nødvendigt at skelne mellem navneled der betegner personer, og navneled der betegner andet end personer.

Antecedens, person og tal

Når et stedord står som grundled, har det altid udsagnsordet i samme personbøjning (1., 2., 3. person) og talbøjning (ental/flertal) som antecedensen.

Ingen antecedens

De ubestemte stedord behøver dog ingen antecedens. Det er derfor de kaldes ubestemte.

Navneagtig/tillægsagtig

Mange, men ikke alle stedord, er navneagtige, dvs. de kan stå alene som repræsentant for et navneled (grundled, omsagnsled, genstandsled, hensynsled, styrelse i et forholdsordsled – se siden om sætningsled).
Nogle stedord er tillægsagtige, dvs. de kan ikke stå alene, men skal have et navneord at støtte sig til:

  • John went (John = navneled)
  • He went (He = navneagtigt stedord)
  • He went to his brother’s place (his = tillægsagtigt stedord).

Tilbagevisende/fremadvisende

De fleste stedord står i stedet for en antecedens, som står før stedordet i teksten. De kaldes tilbagevisende, f.eks.
The Florentine businessmen were characterised by their underlying spirit of corporatism (their viser tilbage til the Florentine businessmen).
Andre stedord viser frem til en antecedens som følger efter dem i teksten. Nu ændrer vi eksemplet herover og bruger et fremadvisende stedord:
What characterised the Florentine businessmen was an underlying spirit of corporatism (What viser frem til an underlying spirit of corporatism).


De personlige stedord