Skema over bileddenes placering

Brug skemaet når du er i tvivl om bileddenes placering.

Spørgsmål,
du skal stille
Mulige svarBileddets placering når du har svar på spørgsmålene i kolonne 1:
1: Hvad er bileddets længde og vægt?Lange biled:
forholdsordsled, ledsætninger og i det hele taget biled som er længere end et enkelt eller højst to ord.
f.eks. to my house, up the steps, in deep thought, which we had agreed, while I was out, very wisely indeed, hardly long enough, on condition that.
Korte biled
Dvs. ikke længere end et enkelt ord, eller et enkelt biord med forstærkeord
f.eks. wisely, very wisely, yesterday, however, extremely slowly, early, long, narrow, honestly
Lange biled står naturligt sidst i sætningen, men stilles først, hvis de skal have ekstra vægt, eller hvis bileddet har bindeordsfunktion og følger naturligt direkte efter den foregående sætning.
(Se også Bindeledsfunktion under spørgsmål 3)

Korte biled
Gå videre til spørgsmål 2.
2: Hvilket aspekt indeholder bileddet?

Der er mange muligheder, men disse har betydning for bileddets placering
Tid
Yesterday, early, late, next year, a.m.
Sted
Here, there, nowhere, close by, front, back, inside, uphill
Grad
Very, enough, almost, too
Forbehold og betingelser
If….. , provided that….. , on condition that….
Måde
Slowly, quietly, fast, wisely
Sætningsadverbier
Certainly, wisely, hardly, clearly
Uanset længde, står tid, sted, betingelser og forbehold naturligt sidst i sætningen, men kan også stå først, hvor de får særligt eftertryk.
Tid og sted stilles især først, hvis de bruges til at strukturere teksten, f. eks. i kronologiske beskrivelser af historiske begivenheder, hvor datoer, årstal og stedsangivelser kan tjene samme formål som bindeleddene first, second, third.
Gradsadverbier står lige som på dansk, umiddelbart foran det led, de bestemmer. Den eneste undtagelse er enough som står lige bagefter, undtagen i enkelte faste udtryk som enough said.
Forbehold og betingelser
På dansk kan vi bedst lide at begynde med forbehold og betingelser, på engelsk falder det mest naturligt at sætte dem sidst, dvs. efter hovedsætningen. F.eks.
Hvis du lover at lave mad i aften, så gør jeg det.
I’ll do it if you promise to cook dinner tonight.
Medmindre andet anføres her i kontrakten, gælder ferieloven . . .
The Holidays Act shall apply unless otherwise specified in this Contract.
Mådes- og sætningsadverbier er et high alert område, fordi sætningens mening ændres radikalt, hvis man bytter om på deres placering. Gå videre til spørgsmål 3.
3: Hvad lægger bileddet sig til?Enkeltord i sætningen
a) Alle ord undtagen udsagnsled
f.eks.
Et tillægsord:
He is a very wise person
Et andet biord:
He answered my questions wisely enough
Et navneled:
He is hardly a wise person
b) Udsagnsled
f.eks.
He answered my questions wisely.
Hele sætningen:
Udsagnsleddet består af et enkelt udsagnsord:
Wisely, he answered my questions
He answered my questions, wisely
He wisely answered my questions

Udsagnsleddet er sammensat af hjælpeverbum plus hovedudsagnsord
He has wisely answered my questions
He has wisely been answering my questions
My questions have wisely been answered by him.

Bindeledsfunktion
However, nevertheless, furthermore, in the mean-time, in contrast, on the other hand, contrary to expectations however
Enkeltord i sætningen
a) Bileddet står altid umiddelbart foran det ord/led det bestemmer.
b) Biled der lægger sig til udsagnsleddet følger umiddelbart efter udsagnsleddet, men må ikke skille udsagnsled og kort genstandsled fra hinanden:
He answered wisely
He answered my questions wisely

Hvis genstandsleddet derimod er langt, må du overveje to muligheder. De er vist som biled 1 og 2 i eksemplet her (Genstandsleddet står i fed):
He convincingly1 answered convincingly2 my questions on the changes he had made to the text. Betydningsforskellen er her meget lille. Placering1 er sætningsbileddets plads og betyder strengt taget, at den person der udtaler sig var overbevist ved grundleddets svar. Placering 2 er mådesbileddets plads og betyder, at grundleddet svarede på en overbevisende måde. Forskellen kan udmærket være langt større end her, så lyt til hvad du skriver.
Sætningsbiled – usammensat udsagnsled
Korte sætningsbiled står naturligt mellem grundled og udsagnsled. Stilles sætnings-bileddet andre steder, er det nødvendigt at adskille det fra resten af sætningen med et komma, ellers kan det forveksles med et mådesbiled.
He answered my questions, wisely.
Sætningsbiled – sammensat udsagnsled
Korte sætningsbiled følger naturligt umiddelbart efter første hjælpeverbum.
(Se afsnittet om biled ”Hvad betyder ”først. midt og sidst i sætningen”? For risikoen for forveksling af mådes- og sætningsbiled ved andre positioner, end de her viste.)
Bindeled
Står naturligt først, men en lang række bl.a. however, nevertheless, moreover kan placeres både midt i sætningen og til sidst afhængig af sætningsrytme og vægt (se afsnittet Lyt dig frem i kapitlet Biled)
4: Hvad er den indbyrdes rækkefølge, hvis der er flere biled?
Følgende aspekter har betydning for bileddenes indbyrdes placering:
Tid
While I was out yesterday
Sted
To my house
At the station

Måde
Quickly, wisely, clearly
Den snævreste tidsangivelse kommer først, den bredeste til sidst:
The meeting will be held at 12 a.m. Friday 15 July.
Den snævreste stedsangivelse kommer først, den bredeste til sidst:
Go to my house at the station.
Tid kommer før sted:
The meeting will be held in my office at 12 a.m. Friday 15 July
Go to my house at the station and be there before 5 p.m.

Måde kommer før tid og/eller sted:
He answered my questions in a very wise manner just as I lost patience and asked for the thumbscrews to be brought

Du kan eventuelt printe skemaet over bileddenes placering

Ægte mådesbiled (se kap.om biord) kan også stå lige foran (hoved)udsagnsordet, men lad være, så undgår du mange problemer. 

Bindeord og bindeled