Generelt om tillægsordene

Tillægsord er ord, der lægger sig til navneordene og beskriver eller klassificerer dem. Meningsmæssigt udtrykker de en egenskab ved navneordet.

Beskrivende og klassificerende tillægsord

Beskrivende tillægsord kan du bruge til at male med. De skaber billeder, og taler til sanserne, ligesom her:

In Anatolia there were frozen peaks and scorching plains and coasts whose cliffs dropped, not only sheer and buckled and scored by rivers, but black, too, into the sea.

Klassificerende tillægsord kan du bruge til at sortere navneordene med og placere dem i grupper. Den egenskab klassificerende tillægsord udtrykker er altså så karakteristisk og omfattende, at den kategoriserer navneordet ligesom her: I much prefer a rural to an urban setting in my films.

Mange tillægsord kan bruges både beskrivende og klassificerende alt efter sammenhængen, f.eks.
I had a beautiful dream last night
I only have beautiful dreams

I første sætning beskriver beautiful nattens drøm. I den anden sætning indordner beautiful drømmen i forhold til andre typer drømme, f.eks. onde drømme, forvirrede drømme osv. Beautiful er altså her brugt klassificerende.

Læg også mærke til, at det giver mening at gradbøje beautiful i den første sætning: My dream was more beautiful than any I have ever had before, eller: It was the least beautiful dream I’ve ever had. Derimod giver det ikke mening at gradbøje beautiful i den anden sætning. Enten tilhører drømmen klassen af smukke drømme eller også gør den ikke. Så enkelt er det.

Det er således kun, når tillægsordene bruges beskrivende, at de kan gradbøjes. Tillægsord som er brugt klassificerende kan ikke gradbøjes.
Hvis du gør dig den umage at sætte dig ind i forskellen mellem de to typer tillægsord, vil det være dig et godt redskab i mange situationer.

Kun klassificerende

Mange tillægsord kan kun være klassificerende. Det gælder blandt andet:
Alle der ender på -ic (alcoholic asthmatic, comic, metalic, pshycodelic, tragic o.m.fl. (Se også skemaet længere nede om tillægsord der kan ende både på –ic og -ical).
Alle der ender på –en (earthen, leaden, wooden, woollen og som dækker en form for materiale.
Mange andre, f.eks. industrial, postal, rural, urban (er du i tvivl, så prøv at gradbøje).

Sædvanligvis kun klassificerende

Nationalitetsbetegnelser og religøse betegnelser er normalt klassificerende: A Japanese delegation, a Danish skiing party. A Catholic family, a Muslim woman. Det samme gælder tillægsordene i udtryk som the red man, a black woman, white man’s burden.

Forskellig form

En række tillægsord har forskellig form efter om de er klassificerende eller beskrivende:

KlassificerendeBeskrivende
We saw a comic opera (komisk)He made a comical performance (komisk, latterlig)
An economic overview (økonomisk)An economical overview (kortfattet)
An economical car (billig)
An economical person (sparsommelig)
A historic moment*
(Et øjeblik der satte skel i historien)
A historical poem
(et digt der foregår i/handler om en begivenhed i fortiden)
A theoretic solution
(teoretisk i kontrast til praktisk)
From a theoretical point of view
(teoretisk snarere end praktisk)
A stoic philosopher
(= en stoiker)
A stoical attitude
(llige så stoisk som en stoiker)
A lyric poem
(tilhørende genren lyrik)
A lyrical poem
(med lyriske elementer)

*Når du er i tvivl om den rette form er -ic eller -ical, hjælper det at tænke: ”Beskrivende eller klassificerende?” Men prøv også selv at lytte og lav din egen bedømmelse. Der er f.-eks. ikke megen forskel på theoretic/theoretical.

Tillægsordenes rækkefølge:

Alle beskrivende: Hvis alle tillægsordene i en række er beskrivende, bestemmes rækkefølgen udelukkende af stilistiske og indholdsmæssige faktorer. F.eks.
His employer was a tight, greedy, money-pinching monster. Læg mærke til rytmen: Korte tillægsord før lange, og det er antallet af stavelser i udtale som gør, om et ord er langt eller kort, ikke stavemåden.
Beskrivende og klassificerende: Beskrivende tillægsord kommer før klassificerende. F.eks. a terse economic overview, hvor terse (kort og klar) er beskrivende og economic klassificerende.
Little, old og young: Når little, old og young bruges følelsesbetonet opfattes de som klassificerende, og står derfor nærmest navneordene: A sweet little dig at his pompous olf-fashioned style, a wild young man. Læg også mærke til rækkefølgen: a little old (wo)man. Men : an old rocking chair, fordi rocking og chair udgør en semantisk (indholdsmæssig) enhed. Jf. a rocking old chair som betyder en stol der står og rokker.

Det kan tit være svært at se, om et tillægsord er brugt beskrivende eller klassificerende, og netop denne dobbelttydighed bruges ofte til at skabe større associationsrigdom i en tekst. F.eks den gamle evergreen brugt i Batman filmen fra 1989: Beautiful Dreamer awake unto me. Udtrykket beautiful dreamer kan læses som: the dreamer is a beautiful person, men også som a sleeping person having a beautiful dream. Den grammatiske forskel er, at tillægsordet beautiful er brugt beskrivende i første udlægning og klassificerende i den anden.

Virkningen af den kortfattede formulering beautiful dreamer er netop at begge betydninger er til stede samtidig. Det er det, der skaber associationsrigdommen.

Så tænk over, hvad der passer til din tekst .– klarhed eller poetisk flertydighed? men vær opmærksom på, at grænsen mellem flertydighed og tom ordpladder kan være fin.

Foranstillede og efterstillede tillægsord

De fleste tillægsord kan stå både foran og bagefter det navneord, de bestemmer. Står tillægsordet foran navneordet siger man logisk nok, at det er foranstillet, følger det efter navneordet er det efterstillet. Se igen på eksemplet vi indledte med:

In Anatolia there were frozen peaks and scorching plains and coasts whose cliffs dropped, not only sheer and buckled and scored by rivers, but black, too, into the sea.

I dette eksempel fordeler navneord og tillægsord sig således:

Foranstillet tillægsordNavneordEfterstillet tillægsord
Frozenpeaks
Scorchingplains
Cliffssheer
buckled
scored
black

Det typiske er, at tillægsordet står foran det navneord de lægger sig til. Følger de efter navneordet er det ofte, fordi der lægges ekstra vægt på beskrivelsen, og der er gerne flere tillægsord i rækken – præcis som i eksemplet her.

Kun foranstillet

En del tillægsord kan normalt kun stå foranstillet. Det gælder:
Udsagnsordenes korte tillægsformer f.eks: drunken, learned, shrunken, sunken, wizened (se skemaet over uregelmæssige udsagnsord for disse ords betydning).

Desuden ordene:
Joint (fælles): a joint effort, a joint project, a joint venture.
Live: A live performance, a live wire, a live fish.

Kun efterstillet

Enkelte ord, f.eks. glad, content, pleased og upset bruges stort set kun efterstillet.
Undtagelser er udtryk som a pleased smile og an upset and angry man. Læg mærke til, at sidste eksempel kun er acceptabelt, fordi angry er skudt ind mellem upset og man.

Gamle franske/latinske lån (De er især relevante inden for militæret, jura, og offentlig forvaltning, f.eks. EU. Ligger dit fagområde uden for de nævnte, kan du i første omgang roligt springe videre til næste punkt.):
Wizzbiz.Ltd. (Ltd. = Limited, dvs. med begrænset hæftelse), Secretary general (generalsekretær), court martial (krigsret), lieutenant general (generalløjtnant), minister plenipotentiary (befuldmægtiget minister), decree absolute (skilsmissebevilling), heir apparent (retmæssig/ nærmeste arving), the devil incarnate (den inkarnerede djævel).

Både foranstillet og efterstillet, men med betydningsskifte.

En lang række tillægsord skifter betydning i forhold til, om de står foran eller følger efter det navneord de bestemmer:

ForanstilletEfterstillet
An involved problem (et indviklet, kompliceret problem)The problem involved
(det pågældende problem)
A proper request
(en passende anmodning i kontrast til an improper request)
A request proper
(egentlig eller formel anmodning/henstilling)
The present members (de nuværende medlemmer)The members present
(de tilstedeværende medlemmer)
A responsible person (en person som er et ansvarligt menneske, eller som handler ansvarligt)A responsible person (en person som er et ansvarligt menneske, eller som handler ansvarligt)
The wanted man
(den eftersøgte)
The man wanted
(den mand, der er brug for)
Visible progress (klart/tydeligt fremskridt)The only person visible (synlig, som kan ses horisonten rundt)

Der er mange flere tillægsord som opfører sig sådan.

Foranstillet og efterstillet men med stilskifte

En anden gruppe kan i og for sig sagtens findes foranstillet, men efterstilles gerne i fortegnelser, kataloginddelinger, budgetter og regnskaber:

  • Nuts hexagonal (sekskantede skruer)
  • Nuts plain (almindelige skruer)
  • Taxes payable (forfalden skat)
  • Tax provisional (udskudt skat)
  • Loans short term (kortfristede lån)
  • Loans long term (langfristede lån)

I snobbet, ældre eller ironisk bogsprog kan man også finde udtryk som things ephemeral eller matters domestic.

Efterstillet og omsagnsled til grundled

I sætningen they are awake, står awake som omsagnsled til grundleddet they.

En række tillægsord kan kun bruges efterstillet eller som omsagnsled. Det gælder først og fremmest de fleste, der begynder med trykløst a-: afraid, alight alive, alone, ashamed, asleep, awake.

Undtagelser: Alert og aloof kan som de eneste i gruppen også bruges foranstillet.

Andre kan bruges foranstillet, hvis de selv er modificeret, f.eks. wide-awake/half-awake/ barely awake eyes, a half-awake nod.
Desuden er der en blandet gruppe, som man bare må huske: content (tilfreds), glad (glad), ill (syg), poorly (sløj), well (rask)

Supplering

Hvis et tillægsord kun kan stå efterstillet, må du supplere med andre ord og vendinger i andre positioner. Der er rige muligheder. F.eks.

AfraidA scared boy
AlikeIdentical/similar views
AloneA lone traveller
AshamedAn embarrassed look
AsleepA sleeping baby
ContentA satisfied feeling
PleasedA happy/satisfied customer
IllA sick* person
PoorlyA poor sleeper
WellA healthy person

*Men foranstillet i visse faste vendinger f.eks. ill health, ill luck, ill omen

Pas på forskellen mellem britisk engelsk og amerikansk engelsk: I UK engelsk betyder He’s sick, (omsagnsled) han har kvalme. På amerikansk engelsk bevarer det betydningen ”syg”. 

Bryd reglen

Vil man opnå en særlig virkning kan man sagtens bytte om på de normale rækkefølger (ofte, men bestemt ikke altid, med ironisk virkning):
”Conceit in an old man is worse than in a young man”. ”I see, so what about yourself? Would you consider yourself a middle-aged conceited man or an old conceited man? for young I cannot possibly call you.”
Man kan også sagtens bruge normalt klassificerende tillægsord beskrivende, og de kan da gradbøjes:
This beer is more German than Munich Weissbeer. Many Danes living abroad are more Danish than the Danes.


Tilægsordenes navneagtige brug

Læs om dansk retstavning på www.dsn.dk