Forholdsord og forholdsordsled

Forholdsord er ord der viser, hvordan et led i en sætning forholder sig til et andet. Et forholdsordsled er et sætningsled som styres af et forholdsord.

Forholdsord og forholdsordsled

”At the station” er et forholdsordsled, hvor at er forholdsordet og the station styrelsen eller hovedet i leddet.

I eksemplerne herunder vil du se, at forholdsordet altid står først, og styrelsen sidst. Det er ligesom på dansk og vil ikke volde dig problemer. Der er dog én undtagelse: ago står altid til sidst, f.eks. Ten years ago (for ti år siden).

Flere eksempler på forholdsordsled:

About the home, above ground, across the world, after dinner, against all reason, ten years ago, along the embankment, among friends, around the clock, at the station, before dawn, below water level, beside himself, by the riverside, down the street, for twenty years, from the country, in the city, into the city, near the end, off the record, on the ground, since the outbreak of war, (un)till tomorrow, to the station, under the bridge, via London, with all his might, within the circle.

Der er mange flere forholdsord, end vi har vist her bl.a. også sammensatte som f.eks. according to, except for, in front of, despite, in spite of.

Nogle ing-former kan også optræde som forholdsordsled, f.eks. concerning og regarding:
An essay concerning human understanding (vedrørende). General information concerning trademark registration is available on a separate page (om) Regarding your second question, I’ll need more time to prepare an answer (vedrørende/hvad angår). Popular fallacies regarding bilingualism (om/ vedrørende)

Note

Mange af de engelske forholdsord minder tydeligvis meget om de danske. Men trods den store lighed, kan du ikke stole på din danske intuition, da de to sprog ikke opfatter de forhold, der defineres med forholdsord, på samme måde. Se f.eks.

 • He flew above the bridge (rundt oven over)
 • He flew over the bridge (retning henover)
 • He flew across the Atlantic/Japan/the North Pole (retning fra ende til ende)
 • He flew over the bridge (retning)
 • He flew via Copenhagen (rute med mellemlanding)

Det forhold, der her er tale om, er forholdet mellem den bevægelse, der foregår i sætningen og de stationære omgivelser. På dansk kan vi i alle tilfælde bruge ”over”, eller noget med ”over”. På engelsk er der derimod hensyn at tage til ordvalget, som vi ikke umiddelbart tænker på som danskere.

Bemærk at grundbetydningen af across er ”over fra ende til anden og i kontakt med overfladen”. Derfor kan man logisk nok ikke flyve across a bridge. Men man kan altså udmærket flyve across store land- og vandmasser. Og det viser så bare, hvor svært det er at lave regler på området.

Mange forholdsordsled er faste vendinger med overført betydning

At bottom (i bund og grund)
Between ourselves (mellem os sagt)*
Between you and me (mellem os sagt)
By heart (udenad)
By means of (ved hjælp af)
In hand (under kontrol, presserende)
On the face of (tilsyneladende)
Under cover of (under dække af)
Within reach of (næsten ved)
*Jf. Between us (tilsammen, i fællesskab, ved fælles hjælp).

Hovedregel

Bortset fra det par regler der følger her, får du et langt bedre sprog ved at lægge mærke til, hvordan forholdsordene rent faktisk bruges af engelsktalende personer end ved at lære regler, så brug dine øjne, ører og ordbogen.

Grammatiske regler

The article is written by a die-hard conservative journalist.
Artiklen er skrevet af en stokkonservativ journalist.
Dansk ”af” i passive sætninger er altid by på engelsk. Dette forhold er årsag til rigtig mange fejl i engelske tekster skrevet af danskere, så det får et afsnit for sig selv.

Dansk ”af” – engelsk by

Beskeden om, hvem der udfører handlingen i en sætning i lideform, indledes altid med ”af” på dansk:
”Grisen slagtes af slagteren.”
The pig is killed by the butcher.
”Prisen overrækkes af fondens præsident.”
The award is presented by the foundation president.

Hvis du glemmer denne regel og oversætter ”af” med of. Skifter sætningen betydning:

I eksemplet med grisen kommer of automatisk til at betyde ”fri af” eller ”fri for” som i sætningen, You’re well rid of him! Og det kan altså godt forvirre din engelske læser at sidde og læse at grisen slagtes fri af slagteren. Var de måske siamesiske tvillinger?

I sætningen med prisoverrækkelsen bliver of lige så automatisk til et ejefalds-of. Dvs. at prisen overrækkes til den der vinder fondens præsident – og hvor mange vil mon konkurrere om ham!

Dine engelske læsere laver ikke bare en mental ombytningen af of til by. Deres referenceramme er helt anderledes end din, så for dem er by og of bare ikke alternativer til hinanden. Og så lyder det igen: ”Something is missing here! Hey, you’re Danish can you see what it is?

Kasusstyring

Efter forholdsord bruges formerne me/us/him/her/them/whom. Ellers er der ingen kasusstyring tibage på engelsk.

Dansk forholdsord + navnemåde

Forholdsord plus navnemåde er en meget almindelig konstruktion på dansk, men den er ikke acceptabel på engelsk.

Hvis forholdsordet ingen betydning har for sætningens mening, kan det udelades.
Ready to hear (klar til at høre)
Willing to hear (villig til at høre)
Eager to hear (ivrig efter at høre)

Hvis derimod forholdsordet er nødvendigt, kan du bruge en ing-form i stedet for navnemåden:
Tired of listening to politicians.
Used for opening sardine tins
Sick of eating lunch on the run
He insisted on being told

Afgørelsen er ret let. Prøv at læs eksemplerne her men udelad of/for/to/on, så kan du se med det samme, at her kan forholdsordene ikke udelades. Dette er en test du kan lave lige på stedet, du behøver ingen andre regler.

Dansk forholdsord + that-sætning

Samme regel gælder for sætninger, der begynder med that (dansk at)
He insisted that nobody had told him
Sorry to hear that the meeting is delayed

Andre udveje – indskyd et navneled

Man kan også indskyde et navneled mellem forholdsordet og that:
He insisted on the fact that nobody had told him.
Der er utallige ord som kan bruges til fyld alt efter situationen. Nogle flere af de mest gængse er:
The chance, the problem, the issue, the circumstance, the plan, the situation, the idea, the story, the point, the possibility, the risk.

Stedordet it er også ofte en god mulighed især i talesprogsvendinger. Et eksempel som også bruges i skriftsproget er:
I take it that you have read my letter.

Lav en anden konstruktion

Han indgav sin afskedsbegæring uden at jeg vidste det.
He handed in his resignation without my knowledge
Alt tydede på at han var træt af situationen
Everything pointed to his being tired of the situation

Undtagelse

Except og in er de eneste to forholdsord som kan efterfølges af en that-sætning:
He knew nothing except that the meeting had taken place as planned
The case was difficult in that there were no eyewitnesses

Ord med fast forholdsord tilknyttet

Mange udsagnsord, tillægsord og navneord indgår i faste vendinger med et eller flere forholdsord, hver med sin specielle betydning. F.eks.

 • Convince of (overbevise om)
 • Surprised at (overrasket over)
 • Point to (pege på)
 • Count on (regne med)
 • Fond of (glad for)
 • The thought of doing this again (tanken om)
 • Her thoughts on this problem (hendes overvejelser vedrørende dette problem)

Se også igen eksemplerne med fly og drive ovenfor.

Forholdsordsleddets funktioner

I afsnittet om Sætningsled kan du læse, at en sætning består af et navneled + udsagnsled + evt. et eller flere biled. Et forholdsordsled optræder ofte som biled enten alene eller sammen med andre underordnede led. Se Biled.

Forholdsordsled kan også optræde som en del af et navneled, se igen eksemplet: her thoughts on the problem, hvor forholdsordsleddet, on the problem, bestemmer thoughts.

Selvstændige funktioner

Foholdsordsled bruges også hyppigt som omsagnsled til grundled: Her thoughts on the problem were perfectly in tune with the situation.
Her er in tune with the situation et forholdsordsled, hvori styrelsen tune igen bestemmes af et forholdsordsled: with the situation.

Forholdsordsled optræder ofte som indirekte objekt (hensynsled): He read the speech aloud to his wife.

Endelig kan de også optræde som grundled, men det er kun almindeligt i spørgsmål: In perfect health were they? I grammatiske tekster: At the station is a prepositional phrase; og i sætninger, hvor forholdsordsleddet skal have meget eftertryk: For him to make that statement is a total outrage.

Forholdsordsled frem for biord

I mange situationer er det værd at overveje at bruge et forholdsordsled snarere end et biord. Det kan være fordi biordet er langt og kluntet: silly – in a silly manner, ashamedly – in shame/in embarrassment eller fordi et forholdsordsled giver en bedre vægtfordeling i sætningen. Hvis du f.eks. har trukket et langt led hen frem i sætningen og mangler modvægt hen mod slutningen: High up the north side of the mountain, he planed the flag, he had carried with him under so much hardship. Her bidrager forholdsordsleddet under so much hardship egentlig ikke med noget nyt, men skaber en god modvægt til det meget lange biled først i sætningen. Se også afsnittet Lyt dig frem i afsnittet om biled.

Dansk ”i forbindelse med”

Prøv at lægge mærke til, hvor lidt forholdsordsleddet in connection with eller in this connection (i forbindelse med/i denne forbindelse) bruges på engelsk i forhold til dansk, hvor en vag association er tilstrækkelig, til at man smækker det ind i teksten, og hvor udtrykket tit bruges som en intetsigende overgang fra ét led til det næste. På engelsk skal der virkelig være tale om et stærkt bånd mellem to punkter, fysisk eller metaforisk, før man kan bruge in connection with/in this connection. Gode eksempler er:
A train –bus connection, the political connections between our two countries. The permanent connection across the Channel (= the Channel Tunnel – the “Chunnel”), a connecting building provides reception area and access from the old to the new wing.

Et eksempel på, hvornår vendingen ikke kan bruges er følgende: I would also like to mention (Må jeg i denne forbindelse nævne). Also er i det hele taget ofte en god og fuldt ud dækkende erstatning. En anden mulighed er at tænke lidt nøjere over, hvad præcis ”i forbindelse med” betyder i en given sammenhæng: ”Han fjernede sin private jet fra hangaren i forbindelse med dens salg.” He removed his private jet from the hangar before its sale.

Først eller sidst i en sætning

Det latinske ord for forholdsord er preposition, dvs. foranstillet. På den baggrund er det lykkedes en gammel grammatisk regel at overleve, ifølge hvilken forholdsord ikke må stå sidst i en sætning.

Reglen har en del selvfølgelig berettigelse i og med at forholdsord undtagen ago, normalt står foran deres styrelse. Men følges reglen slavisk, kan man ikke undgå mange meget formelle og kluntede sætninger. F.eks. The hotel offered everything for which they could wish. Blæser man på reglen, bliver sætningen i stedet: The hotel offered everything they could wish for.

Engelsk er ikke latin, så du har igen et valg: Vær pedantisk korrekt, kluntet og svært læselig, eller brug reglen med fornuft, sig med Churchill: “This is the sort of bloody nonsense up with which I will not put” og vær læsevenlig.

Forholdsord eller bindeord

Nogle ord kan optræde både som forholdsord og bindeord (se Bindeord og bindeled). I de parvise eksempler her, er første eksempel med forholdsord og andet eksempel med bindeord.

After:

The story was published after his death
The story was published after he had died

As:

They went to the carnival dressed as buccaneers,
They went to the carnival as early as they could

Before:

They left again before anybody else
They left before the police arrived

Except:

They would have been detained except for the evi-dence of one witness
They would have been detained except that one witness gave them both an alibi

Since:

He has been in a state of depression since his dismis-sal
He has been in a state of depression since he was dismissed

Than:

His music is more pop than rock
His music is more pop than it is rock

Till, until:

The case is postponed till/until tomorrow.
The case is postponed till/until the witness can be found.

Tip om forholdsord og forholdsordsled

Søger du det rigtige forholdsord på engelsk har du følgende udveje. Eksemplet er: He flew over the bridge:

Gå ind på din internet søgemaskine og søg efter den vending du skal bruge (over the bridge) sådan som du mener, den skal formuleres. Bliv ved at ændre dit søgeforslag, til du finder det rigtige hit. Pas på, at de hit du bruger, er rigtigt engelsk., dvs. ikke oversættelser fra andre sprog. Der findes meget nisse-engelsk på internettet.

Slå det forholdsord du ville bruge på dansk op i en god dansk til engelsk ordbog, læs hele vejen ned gennem kolonnen til du finder præcis den sammenhæng du søger.

Slå hovedordet i forholdsordsleddets styrelse op (bro/bridge) og se, om ikke du i denne kolonne kan finde hele vendingen.

Slå det ord op, som forholdsordsleddet bestemmer. Det kan være et navneord, tillægsord eller meget ofte hovedudsagnsordet. (Her: at flyve/to fly). Læs så hele kolonnen igennem og se, hvilke(t) forholdsord dette ord vil acceptere og i hvilke(n) betydning.

Brug en god engelsk til engelsk ordbog, Collins, The Concise Oxford eller The Advanced Learner’s Dictionary of Current English, som alle har masser af gode eksempler.

Bryd reglen

Sammenlign følgende udtryk parvist:
Between you and me
Between you and I
He was earlier than me
He was earlier than I

Første version er i begge tilfælde, og som du kan se her i kapitlet, den korrekte form, men den anden version høres tit. Den er resultatet af et fejlslaget forsøg på at være superkorrekt. I sitcoms bruges meget den slags småfejl til at karakterisere personer som snobber, der har gået i den forkerte skole: pretentious, social climbers with no proper education, som det hedder. Og sådanne personer er i sitcoms en vældig kilde til humor.


Biled – uddybning

Visit WizzGrammar.com for more about English grammar in English