De ubestemte stedord

De ubestemte stedord at de ikke har antecedens, og at de kan betegne et vilkårligt antal, en vilkårlig mængde, et vilkårligt udvalg, et specifikt udvalg, en ubestemt rækkefølge, ingen, intet eller alt, alle og enhver.

De ubestemte stedord falder i flere grupper:

TypeStedordsgruppe
Ubestemt antal
Ubestemt mængde
Vilkårligt udvalg
some (of), any (of), some-body, someone, something, anybody, anyone, anything
other(s), anoth
er
Ingen/intet:no, none, nobody, no one, nothing
Enhver/alle
Ethvert/alt
every everybody, everyone, each, all
Hvor mange ud af to:both, either, neither, each other
Én/en gruppe ud af en række eller mængdeOne(s)
Gensidighedeach other, one another

Some, somebody, someone, something

Some og alle dets sammensætninger angiver en positiv mængde eller et positivt antal. Man ved eller forventer, at der er ”nogen”, ”noget” eller ”nogle” af de nævnte. Det kan bruges både tillægsagtigt og navneagtigt.
Tillægsagtigt: Some test objects worked it out, others did not.
Navneagtigt: Some in the audience must have seen what happened.
Når some står som grundled, kan udsagnsleddet stå enten i ental eller flertal afhængigt af, hvad some betegner:

XOOmsagnsled til grundled
Some of the oilwaspolluted
Some of the figureswerewrong

Somebody, someone og something bruges kun navneagtigt. Læg mærke til, at hvis some bruges navneagtigt opfattes det automatisk som flertal, mens somebody, someone, og something* er ental:

XOOmsagnsled til grundled
Somewerewrong
Somebody
Someone
Something
waswrong
*Du vil også kunne finde some things som grundled med udsagnsleddet i flertal: Some things are wrong, men så er some things skrevet i to ord. Some things er ikke flertal af something men af some thing. 

Some vs. something

I nogle sammenhænge kan der ligge en kvalitets-/kvantitetsforskel i brugen af some og something:
He had something of the stamina of a longdistance runner (samme kvalitet stamina).
He had some of the stamina which comes from long-distance running (en vis mængde stamina).

Somebody vs. someone

Stort set betyder somebody og someone det samme, men der er tendens til at bruge somebody om en eller anden ud af en gruppe og someone om en eller anden ud af alle universets muligheder. Det er altså den samme forskel som kendetegner de henførende stedord who og which, men dér er forskellen en regel, her er det kun en tendens.

Samme forskel gælder også for anybody/anyone, nobody/no one og every-body/anyone. Hvis du tænker på nedenstående historie om de fire ”work buddies” (tænk: ”bodies”), vil du ikke alene kunne kunne huske, at det er body-endelsen der hører til i gruppesammenhæng, men også forskellen mellem somebody, anybody, every-body og nobody:

The fable of the four work bodies:

This is a story about four people named Everybody (alle), Somebody (en af dem, en eller anden), Anybody (alle fire, i det mindste én), and Nobody (ingen).
There was an important job to be done and Everybody was sure that Somebody would do it. Anybody could have done it, but Nobody did it.
Somebody got angry about that, because it was Everybody’s job. Everybody thought Anybody could do it, but Nobody realised that Everybody wouldn’t do it.
It ended up that Everybody blamed Somebody when Nobody did what Anybody could have done!

Any, anybody, anyone, anything

Any og alle dets sammensætninger angiver en ubetinget mængde eller antal. Dvs. der er tale om enhver/ethvert eller nogen /noget som helst:
The meeting can be any time that suits you on that day (når som helst, ethvert tidspunkt)
It is doubtful if any in the audience saw what happened (nogen som helst, nogen overhovedet)

Some og any

Bortset fra denne betydningsforskel, opfører any sig lige som some. Det er tillægsagtigt og navneagtigt. Står det som grundled, står udsagnsleddet enten i ental eller flertal afhængig af, hvad any står for.

Somebody og anybody etc.

Anybody, anyone og anything modsvarer somebody, someone, og something, på samme måde som any modsvarer some:
A site called Google Trends allows anyone (enhver/alle) who cares to do so to download an index of the volume of searches for particular terms or categories.

Other, others

Other (kun flertal) bruges tillægsagtigt i betydningen andre: Other experiments have used word tasks. Other står normalt foran det navneord, som det lægger sig til, men vendingen other than = ”andre … end” er en undtagelse:

Other than kan godt stå foran navneordet lige som på dansk, men det er bedst at lade det følge efter navneordet. Det virker langt mere præcist på engelsk og foretrækkes derfor i engelske fagsprog, således: There were solutions other than those stipulated in the experiment.

Other kan man også finde brugt navneagtigt: They cannot put themselves in the position of another being and ask themselves what that other is thinking, men det er mere almindeligt at bruge støtteord, f.eks: That other person.

Others (kun flertal) supplerer other i navneagtigt brug i betydningen andre: Some test objects worked it out, others did not.
Another (kun ental) supplerer other i tillægsagtigt brug og others i navneagtig brug i betydningen en anden/én mere: They needed another volunteer. It was one thing to demolish the old structure, quite another to build a replacement.

Other(s) vs. some/any

Når other bruges sammen med some eller any, forstærker other det andet stedord:
I read it in some book (lad mig se, hvad var det nu for en bog?)
I read it in some book or other (en eller anden bog, jeg kan ikke huske hvilken, det er også lige meget)
Are there any problems? (nogen som helst problemer)
Are there any other problems? (Kan der overhovedet være flere problemer?)

Other(s) kan også bruges sammen med some til at skabe et modsætningsforhold:
Some people worked it out; other people /others did not.

No, none, nobody, no one, nothing

No bruges tillægsagtigt i betydningen ingen, intet. No proper analysis was carried out before the decision to go ahead was made. Lige som ingen/intet på dansk kan no have en forstærkende betydning: He was no mean driver.
No
kan også bruges i betydningen ”selveste” eller ”ingen/intet mindre end”: The British Royal House was represented by no less a personage than the Duke of York. This foolhardy investment cost him no less than half his fortune.

None bruges navneagtigt om personer og ikke-personer: None of the volunteers solved the puzzle. He managed to sell none of his shares.

None opfattes på engelsk som entalsord, så udsagnsleddet skal stå i ental, hvis none er grundled:

XOResten af sætningen
None of themwaspresent
Nobody
No one
has seenhim leave
Nothingwas doneabout it

Nobody, no one bruges navneagtigt om personer med udsagnsleddet i ental. Se eksemplet i skemaet herover.

Nothing bruges navneagtigt om ikke-personer også med udsagnsleddet i ental. Se eksemplet i skemaet herover.

Every, everybody, everyone, everything

Every bruges tillægsagtigt foran tællelige navneord i betydningen enhver, alle, alle og enhver, enhver mulig, hver eneste:
Google’s search data are updated every day (hver dag)
Every security measure was put into place before the visit by the American President (enhver mulig)

Everybody, everyone bruges navneagtigt om personer. Dr. Snyder argues that these skills are latent in everyone (enhver/alle uden undtagelse).
Not everybody experienced the test in this way, however (ikke alle i gruppen)
Forskellen mellem endelserne –body og –one er forklaret under afsnittet, Somebody vs. someone.

Everything bruges navneagtigt om ikke-personer. Everything was explained before the experiment commenced.

Each

Each bruges tillægsagtigt foran tællelige navneord og navneagtigt i betydningen hver enkelt. Each volunteer was given a thorough explanation of the apparatus before commencing the test.
Each had fifteen minutes to complete the test.

Each vs. every

Forskellen mellem each og every er, at every sætter fokus på hele gruppen, og each sætter fokus på den enkelte. Man kan også sige, at every samler i grupper, og each udskiller den enkelte fra gruppen:
Each volunteer was given a thorough explanation (fokus på den fagligt omhyggelige proces)
Every volunteer was given a thorough explanation (resultatet af processen: Der var ingen fejl, alle fik forklaringen)
Everybody was given a thorough explanation (Færdig med det – videre til næste punkt).

All

All bruges tillægsagtigt og navneagtigt om person og ikke-person i betydningen alle ud af alle mulige: The brain scan of all students who solved the puzzle indicated that they had had an Aha-experience. They were all punctual.

Dansk alle vs. Engelsk everybody / everyone

På dansk foretrækker vi at bruge al/alle frem for “enhver”. På engelsk er det omvendt. Her ser vi igen på eksemplerne vist under afsnittet om everybody/everyone. På dansk bruger vi ”alle” i begge sætninger: Dr. Snyder argues that these skills are latent in everyone (alle). Not everybody experienced the test in this way, however (ikke alle).
En sætning, som den første vist under all, kan man lige så tit finde med every: The brain scan of every student who solved the puzzle, indicated that they had had an Aha-experience*

*Læg mærke til at selv om every student er ental, bruger man alligevel they til at vise tilbage. Det kan forklares ved, at every ”samler” den enkelte student ind i gruppen, så every student bliver en form for fællesbetegnelse, et kollektivt navneled.

Both

Both bruges tillægsagtigt og navneagtigt om person og ikke-person i betydningen begge ud af to mulige: Both conditions must be present for the criterion to apply. They had two children, both of which were girls – to the great disappointment of their paternal grandmother.*

*Læg mærke til, at man på engelsk netop kun bruger both/ both … and, når der er tale om to, mens vi på dansk godt kan finde på at bruge ”begge”/”både … og” om en hel række. Bruger man both på engelsk om flere end to, virker det meget forvirrende på læseren.

Either, neither

Either bruges tillægsagtigt og navneagtigt om den ene af to:
He wanted to marry either sister (én af dem, ligegyldigt hvilken).
He had settled on marriage and had his eye on the two sisters – either of whom would do, he declared (begge var en mulighed)

Neither bruges tillægsagtigt og navneagtigt om ingen af to: The clinic acted either* illegally or incompetently. Neither option is viable.
Both the two veterinarians attached to the clinic were approached for a response, but neither wanted to speak to us.

*Either fungerer her som bindeord: either-or, ikke som stedord.

One

One bruges tillægsagtigt og navneagtigt om én ud af en række eller ud af en mængde:
It was one thing to demolish the old structure, quite another to build a replacement (tillægsagtigt – én ud af en mængde).
There is only one species in this genus and that one is… (navneagtigt – én ud af mængden på én).
They entered, one float after the other in an endless procession. (tillægsagtigt – én i en række)
He picked his opponent’s arguments to pieces, one after another, it was a thrill to listen to (navneagtigt – én ud af en række).

One bruges også i flertal: It was difficult finding the right kind of puzzles for the test, but in the end they had five good ones.

Each other, one another

I dagligt talesprog kan man bruge disse to former i flæng, men i formelt skriftsprog skelner de fleste indfødte brugere af sproget således:
Each other bruges om én ud af to. In the final debate, the two opponents went for each other in a no holes barred debate.
One another bruges om én ud af flere: The student nurses trained the procedure using one another as patients.

Skema: De ubestemte stedord og grammatiske funktioner

Funktion og talStedordsgrupperStedordsgrupperStedordsgrupperStedordsgrupperStedordsgrupperStedordsgrupper
TillægsagtigtSomeAnyOtherNoEveryEach
Navneagtigtsomebody
someone
something
anybody
anyone
anything
another
others
none
nobody
no one
nothing
everybody
everyone
everything
each
Udsagnsordets talentalentalental (other/ another) flertal (others)entalentalental

Skema: De ubestemte stedord og deres grammatiske funktioner – fortsat

AllBothEitherNeitherOne
allbotheitherneitherone/oneseach other
one another
flertal entalflertalentalentalental
flertal
ental