Brugen af de engelske artikler: Bekendthed og begrænsning

Artiklernes kernefunktioner – at angive bestemthed, begrænsning og det modsatte – er ens for dansk og engelsk. De to sprog afviger dog væsentligt fra hinanden i opfattelsen af, hvad der er bekendt, og hvad der bør begrænses.

Dansk vs. engelsk artikelbrug

En grundig redegørelse for brugen af de engelske artikler i alle mulige typer situationer må du søge i en af de mange omfattende grammatikbøger på markedet. Her nøjes vi med at gennemgå nogle grundprincipper og så give dig det bedste tip, der kan gives på området:

Tip: Tænk engelsk

Stop med at tænke på de engelske artikler som en oversættelse af de danske kendeord. Tøm hjernen, og brug i stedet de principper, du får vist her, og lyt og læs dig til en fornemmelse af, hvornår og hvordan artiklerne bruges på engelsk. Det kan ende med at falde dig helt naturligt at gøre det rigtige.

Den gode nyhed

Hvis du laver fejl i brugen af artiklerne, skal teksten nok blive forstået endda. En artikel sat ind, hvor den ikke skal være, kan skabe et øje-bliks forvirring, det er alt. Men:

Den dårlige nyhed

Mangler der en artikel, skaber det ofte et indtryk af et lidt barnligt sprog, og det påvirker umiddelbart din engelsksprogede tilhørers/læsers opfattelse af din personlige og faglige modenhed. Det sker, fordi vi alle har en tendens til at se sproget som personlighedens spejl, mens kun de færreste af os stopper op og overvejer, hvad præcis det var i sproget, der skabte det umiddelbare indtryk.

Den ubestemte artikel, a/an

Som forklaret tidligere i De engelske artikler, bruges den ubestemte artikel til at introducere nye og ukendte elementer og til at angive stykvis begrænsning. I og med at begrænsningen er stykvis, kan den ubestemte artikel kun bruges i forbindelse med tællelige navneord. F.eks. It’s five pounds a piece, take a chair, this novel is as good as a Grisham. I want to buy a car.

Mange – men langt fra alle – ikke-tællelige navneord kan dog gøres tællelige efter behov ved brug af den ubestemte artikel:

 • The garden wall is built of stone.
 • He threw a stone at the minister’s car.

Den ubestemte artikel skal bruges sammen med navneordet i sætninger, hvor en genstand, et individ eller begreb identificeres som tilhørende en gruppe/klasse, og navneordet ikke bestem-mes på anden måde:

 • He is a teacher (han er lærer = han tilhører gruppen ”lærere”), men:
 • He is some teacher (han er vel nok en lærer). I denne sætning behøves ikke artikel, da some tjener samme formål.

Andre eksempler er: This is a lie (det her er løgn). He got a job (han fik arbejde). He has a right to be here (han har ret til at være her). In a manner of speaking (så at sige). To a man (alle og en, til sidste mand). As a young woman (som ung kvinde). Læg mærke til, at på dansk bruger vi ikke artikel i disse tilfælde.

Til begrænsning af ikke-tællelige navneord bruges en række andre ord, f.eks. a piece of: a piece of information (en oplysning/information) a piece of news (en nyhed), a piece of dough (et stykke dej), eller some: some information, some news, some dough. Andre muligheder er bl.a. a little, a lot of.

Læg mærke til, at vi på dansk ofte bruger ”information” som tælleligt navneord: ”en information, flere informationer”. Det lyder totalt småbørnsagtigt på engelsk. Det samme gælder news: En nyhed hedder på engelsk er some news eller news.

A eller one

Ubestemte tidsangivelser har enten one eller forholdsord + a/an: I met them one Saturday/morning/night/lunchtime/spring/Christmas etc. Men: I met them on a morning/on a Saturday/during a lunch break.

Half m.fl.

Half står før den ubestemte artikel: Half a litre (en halv liter). Glemmer du det, vil det blive set som en amerikanisme i England og i Amerika som tegn på, at du er ved at blive integreret.

A little, a few vs. little/few

Den lange form: a little, a few er positiv. Den rummer ”en hel del”, ”en ganske pæn portion”, ”en hel del stykker”.

Den korte form: little, few er negativ. Den rummer ”kun lidt”, ”kun få”. Du kan huske forskellen på talemåden: Langt er godt, kort er skidt. F.eks.

 • He knows a little about English already (= han er hurtig til at lære).
 • He knows little about English (= det er praktisk taget umuligt at kommunikere med ham).
 • He has a few friends (= hans netværk er i orden).
 • He has few friends (= han er ensom, har problemer).

Eksempler til sammenligning

I am a manager (det er min profession).
I am manager here (= det er mig, der giver ordrerne). Sætningen kan ikke tænkes uden en eller anden form for efterfølgende kommentar).
I am the manager (Er der noget jeg kan hjælpe dig med?).

 • Here’s a dog for you (tildeling).
 • Here is the dog for you (sales pitch, eller smiger/nedgørende afhængig af situationen).
 • Here is one dog for you (Du ville have to, eller: Du nægtede absolut at tage mere end én).
 • Here is dog for you (dog bliver til egennavn, ufrivilligt barnesprog, sml. Mummy, see dog!)

Den bestemte artikel, the

Den bestemte artikel bruges både med tællelige og ikke-tællelige navneord. Den signalerer bekendthed og begrænsning.

Her ser vi på nogle områder, hvor engelsk og dansk afviger fra hinanden i brugen af bestemt artikel. Men læg mærke til, at de allerfleste eksempler på afvigelser fra dansk er udtryk for helt regelmæssigt brug på engelsk, så hvis du øver dig i at anvende de engelske grundprincipper – og glemmer dansk – kan du undgå at lære mange særregler.

Bestemt artikel + of + styrelse

Reglen siger, at har du et navneord, der bestemmes af et forholdsordsled, der styres af of, skal den bestemte artikel med. Grunden er, at of-leddet opfattes som en begrænsning. F.eks.

 • With the exception of one member (med undtagelse af)
 • To the detriment of his health (til skade for)
 • Under the influence of alcohol (under påvirkning af)
 • At the price of (til en pris på)
 • At the rate of (med en hastighed på)
 • At the value of (til en værdi af)
 • To the amount of (til et beløb på).

Reglen holder for det meste, men der er mange undtagelser: faste vendinger, der opfattes som en helhed, f.eks. peace of mind, in case of, in spite of, on top of etc.

Andre faste udtryk med bestemt artikel

 • The following letter (følgende)
 • The same (samme, den samme)
 • The former (førnævnte)
 • The latter (sidstnævnte)
 • The latest news (sidste nyt)
 • Ten pence at the most (højst).

Grammatiske termer har bestemt artikel

The present tense (nutid)
The past participle (kort tillægsform)
The subjunctive (konjunktiv).

Artiklen er en del af navnet

Den bestemte artikel er en fast bestanddel af mange geografiske navne, lande, byer floder, bydele, bygninger, gader osv.: The Netherlands, the Sudan, the Bahamas, the Hague, the Rhine, the Sahara. the Tower, the City (of London).

Bemærk, at artiklen kun skrives med stort efter punktum/andre tegn med tilsvarende værdi.

Verdenshjørnerne, venstre og højre

The north, the south, the west, the east, the south-east, the left, the right. Dog ikke når der er tale om kontraster: He didn’t know whether to turn left or right/north or south. From top to bottom, towels, slippers and robes were missing from the hotel rooms after the guests had left.

Visse sygdomsbetegnelser

The flue, the plague.

Skibe og brugen af de engelske artikler

The African Queen, the Emily, men the yacht Emily. Det gælder også skibe af andre nationaliteter, the Anna of Hvide Sande.

En del aviser og brugen af de engelske artikler

The Times, the Daily News. Det gælder også aviser fra andre lande. It was published in the Politiken.

Ikke-engelske titler

The Sultan Suleiman, the King Frederik the Ninth, men, Queen Victoria, the Prince Frederik, men Prince Charles. Du kan huske dette punkt på, at ved udenlandske titler er der tale om en forklarende oversættelse af personens rang og titel, ikke om direkte titulering.

Årstider, helligdage, navne på dage og måneder og måltider

er andre områder, hvor du skal lægge mærke til, hvornår artiklerne skal med, og hvornår de ikke skal, f.eks.
Lunch is ready (frokosten er klar – der er tale om selve begrebet ”frokost”).
He put the lunch on the table (det specifikke måltid – bakken med maden).
Mondays closed/closed Mondays (lukket om mandagen).
That’s the Monday after the holidays.
Spring has come
(foråret er over os).
The spring of 1944.

Fællesnavne som betegner institutioner

School, court, hospital church, prison, university, college, kan også bruges som ikke-tællelige begreber, der betegner den pågældende institutions virksomhed eller formål. De har da ingen artikel: They met in court (i retten), at court (ved hoffet), in church (under gudstjenesten), over dinner (over en middag, over middagen), at university (på universitetet).

På dansk kan institutionsbetegnelser ikke bruges på samme måde. Det kan derimod betegnelser på musikinstrumenter og danse: She plays the piano (klaver) and dances the Samba (samba). På engelsk er der derimod tale om en begrænsning i, hvad man kan spille og danse, så der skal artiklen med.

Double the number og lignende udtryk

Den bestemte artikel følger efter ordene double, all og whole: double the number, all the year round, the whole world, all the world, the whole day men all day.

Tip

Slå op i ordbogen eller på internettet, hvis du er i tvivl. Viser det sig, at artiklen skal med, må du lære hele vendingen samlet, ligesom udlændinge må lære danske navneord med køn. Det behøver ikke være svært.


Brugen af de engelske artikler: Almene begreber