Biordenes bøjning og brug

Biord er ord som bl.a. angiver sted, tid måde, grad, årsag eller indstilling.

Biordenes bøjning og brug

Biord kan lægge sig til/bestemme udsagnsleddet som i følgende eksempler:

  • He signed the agreement yesterday (tid).
  • He signed the agreement there (sted)
  • He signed the agreement reluctantly (måde)

Eller de kan lægge sig til andre biord, til tillægsord, navneord, og endelig kan de fungere som navneled som i følgende eksempel, hvor little enough danner omsagnsled til grundled: That is little enough to ask, Mr Slope.

Endelig kan biord også give udtryk for forfatterens indstilling til den handling der foregår i sætningen, og de lægger sig da til hele sætningen. F.eks. He finally signed the agreement (endelig).

Ægte og uægte biord

Ægte biord er biord, der så at sige er født ind i biordsklassen, f.eks. here, there, very, little, now, then.
Uægte biord er biord der dannes ved at sætte en biordsendelse på et tillægsord. Mange dannes ved at tilføje –ly til beskrivende tillægsord Reglerne følger om et øjeblik.
Andre mulige endelser er bl.a.
–wise: lengthwise, clockwise, anti-clockwise
-ways: edgeways, sideways
-like: ladylike
-style/-fashion: Indian-style, Indian-fashion

Husk bindestregen ved brug af –style og –fashion. Ellers er der ingen særlige staveregler for disse endelsers brug.
Se afsnittet om forskellen mellem beskrivende og klassificerende tillægsord.

Bøjningsformer

TillægsordBiordStaveregel
careful
slow
safe
carefully
slowly
safely
helt regelmæssig tilføjelse af –ly
fullfullyord der ender på –ll taber det ene ved tilføjelse af –ly
true
due
truly
duly
hvis tillægsordet ender på –ue, falder –e bort ved tilføjelse af –ly
possible
able
possibly
ably
ord der ender på –ble, taber –le ved tilføjelse af –ly
happyhappilyI ord der ender på konsonant+y, ændres –y til –i ved tilføjelse af –ly

Undtagelser

Der er kun følgende fire undtagelser:

TillægsordBiordKommentar
wholewholly–e tabes
shyshylyy ændres ikke, selv om det følger efter en konsonant (medlyd)
gaygailyy ændres selv om det ikke følger efter konsonant.
goodwellhelt uregelmæssig

Klassificerende tillægsord kan normalt ikke danne biord. Det gælder således hele rækken af tillægsord på –ic. Men de tilsvarende beskrivende tillægsord på –ical danner helt regelmæssigt biord ved tilføjelse af –ly: comically, historically osv.
En del andre tillægsord kan heller ikke danne biord. Det gælder de fleste korte tillægsformer og nogle ing-former.
Andre tillægsord lyder simpelthen for fjollede som biord, f.eks. friendlyly, livelyly.
En god tommelfinger regel er, at hvis biordsformen lyder forkert, fjollet eller for lang, er det bedre at bruge et forholdsordsled i stedet. Sådan et kan man altid lave, f.eks. In a friendly/lively manner.
Et forholdsordsled kan også være en god ide, selv om biordsformen er helt korrekt, f.eks. carefully/with care eller in a careful manner. Det lyder tit bedre og giver en bedre sætningsrytme.

Dobbeltformer med betydningsskifte

Enkelte ord kan i grundform optræde både som tillægsord og biord. Desuden har de en ren biordsform på –ly med anden betydning:

clean (uden at røre-/støde på)cleanly (rent, probert)
clear (lige, direkte, hele vejen)clearly (klart)
direct (lige direkte)directly (omgående, straks)
due (direkte, stik (igennem))duly (pligtskyldigst, behørigt, som sig hør og bør, retteligt)
full (ganske, lige, direkte, stik)fully (fuldstændigt, helt og fuldt)
just (lige, netop)justly (med rette)
hard (hård(t))hardly (næppe, dårligt nok)
late (sent)lately (på det sidste, fornylig)
pretty (temmelig)prettily (pænt, net)
right (helt)rightly (retfærdigt, ret, retteligt)


Pas på, når hard/hardly lægger sig til udsagnsordenes tillægsformer, f.eks.

  • His fortune was hard earned (kan kun betyde at han sled hårdt for sine penge)
  • His fortune was hardly earned (kan betyde både at han havde slidt for pengene, men også at han var kommet let til dem).

Betydningsskifte

En række tillægsord skifter betydning som biord, men har ikke nogen alternativ biordsform med samme grundbetydning som tillægsordet. Det gælder f. eks.
Rough (ru, upoleret) / roughly (ca. omtrent)
Bare (bar, nøgen) / barely (næppe, næsten ikke)

Der kan opsættes regler og undergrupperinger af disse ord, men hvis du arbejder så meget med engelsk, at du har brug for denne manual, er det lettere bare at lære dem, lægge mærke til, hvordan de bruges i dine tekster, og så tjekke her, hvis du er i tvivl.

Dobbeltformer med stilskift

Endelig er der fem dobbeltformer, hvor der (stort set) ingen meningsforskel er, men derimod en forskel mellem tale- og skriftsprog:

easyeasily
no (ingen, intet)not (ingen, intet)
quickquickly
slowslowly
tighttightly
wrongwrongly
first, second, third osv.firstly, secondly, thirdly osv.


Easy/quick/ slow: de korte former bruges mest i talesprog. I skriftligt fagsprog er det bedre at bruge de lange.
No/not: No bruges som regel foran better, fewer, later, less, longer, more, sooner, worse; ellers bruges not.
Tight/wrong: Den korte form bruges især i visse faste vendinger, f.eks. sit tight, go wrong, get it wrong.

Ellers ligger forskellen mest i, hvilket fokus du anlægger på den handling der foregår i sætningen, f.eks.
He closed his mouth tight (her er fokus på resultatet af handlingen = så munden derefter var fast tillukket. tight fungerer egentlig her som omsagnsled til mouth.)
He closed his mouth tightly (fokus er på selve lukke-processen, her fungerer tight som mådesbiord der lægger sig til closed).
Det samme gælder for wrong: He did it wrong
He did it wrongly, men den korte form er en del mere talesprogspræget end tight.

Tillægsord eller mådesbiord?

Alle udsagnsord der tager omsagnsled til grundled tager tillægsord – ikke biord. Det samme gælder på dansk, men der er en del flere engelske udsagnsord, der tager omsagnsled, end på dansk. Bl.a. alle udsagnsord, der udtrykker en sansning: to feel, sense, smell, taste, appear, seem, sound, ring. F.eks. His claim felt right, it rang true.

Omsagnsled til genstandsled tager også tillægsord – ikke biord. Konstruktionen følger efter udsagnsord af typen make, appoint, choose, elect, consider, count, declare, think: The press reporters made the prime minister angry. He thought them insolent.

First/firstly osv.

De lave talbiord behøver ikke –ly.
Det er dit valg, om du foretrækker den lange eller den korte form, så længe du kun har ganske få punkter, men sørg for at være konsekvent. Lad være at skifte fra f.eks. first til secondly. Det virker sjusket på læseren og forstyrrende på læsningen.

Forstærkende og afsvækkende biord

Biord kan forstærkes eller afsvækkes v.hj.a. andre biord f.eks. very, very much, absolutely, quite, somewhat, fairly, pretty, enough, any, no.

Very eller much

Very bruges til at forstærke tillægsord i grundform og 3. grad, der ender på est, f.eks. very good, very busy, the very best, the very highest.
Much bruges til at forstærke:
Tillægsord i anden grad, f.eks. much better, much higher, much busier.
Udsagnsord, f.eks. Is he writing much these days?
Very/much: Ved udsagnsordenes lange og korte tillægsform bruges både very og much, men efter følgende regel.
Hvis tillægsformen indgår i et udsagnsled bruges much, f.eks. He was much celebrated everywhere for his work.
Hvis tillægsformen indgår i et navneled (har samme funktion som et tillægsord) bruges very, f.eks. He’s a very celebrated artist.

Tip om biordenes bøjning og brug

Hvis i tvivl, så prøv, om du kan bruge a lot i stedet for very/much. Det virker i mange, men ikke i alle tilfælde, hvor der er tale om et udsagnsled.
Hvis det ikke går, så prøv at udskifte very/much med et helt andet ord, f.eks. highly eller considerably. De kan bruges i begge sammenhænge og er ofte bedre end very/much.
Hvis alt andet glipper, så brug very much. Det er ret emfatisk, men kan altid bruges.

Gradbøjning

Mange biord kan ikke gradbøjes, det gælder alle, som allerede udtrykker en absolut værdi, f.eks. now, here, there, somewhat.

Regelmæssig gradbøjning

De ægte biord, som kan gradbøjes, bøjes efter samme mønster som tillægsordene:

1. grad2. grad(-er)3. grad
(-est)
Helt regelmæssigsoon
long
early
sooner
longer
earlier
soonest
longest
earliest
Ægte biord der ender på konsonant + y ændrer y til iearlyearlierearliest


Uægte biord som ender på –ly, dvs. biord, som er afledt af tillægsord, gradbøjes med more og most

1. grad2. grad(-er)3. grad (-est)
easilymore easilymost easily
considerably moreconsiderably mostconsiderably

Uregelmæssig gradbøjning

1. grad2. grad(-er)3. grad (-est)
badlyworseworst
farfarther
further
farthest
furthest
latelaterlast
littlelessleast
muchmoremost
wellbetterbest

Sammenlign med skemaet over uregelmæssigt gradbøjede tillægsord og lær formerne!

Biords placering i sætningen

En tommelfingerregel er, at lange biord/biled gerne står først eller sidst i sætningen. Korte biord er mere komplicerede.

Som tommelfingerregel gælder, at gradsbiord der bestemmer tillægsord, andre biord eller navneled står umiddelbart foran det ord/led, som de bestemmer. Enough er den eneste undtagelse. Det følger altid efter, ligesom ”nok” gør det på dansk.

Tids- og stedsbiord kan stå både før og efter. Biord som bestemmer udsagnsled kan stå både først, midt i og sidst i sætningen, men der er ikke frit valg på hylderne. Se siden om biled og skema over bileddenes placering.

Bryd reglen og se hvad der sker

Inspector Cloussou to mental hospital clerk:
”That man is obviously crazy!”
The clerk disapprovingly: ”Uh, uh, we don’t use that word here.”
Inspector Cloussou: ”Oh, and what word do you use around here?”
Clerk (wagging a warning finger): ”Now now!”
Inspector Cloussou: ”He is very now now, I can tell you ”.

Bugs Bunny as the barber of Seville to Elmer Fudd: ”Can’t you see, you’re next – Yes, you’re next – you’r so next!


Forholdsord og forholdsordsled