Henførende stedord : Navneagtig og tillægsagtig brug

Nogle af de henførende stedord kan stå navneagtigt, altså i stedet for et navneord. Andre kan kun stå tillægsagtigt, dvs. de skal have et andet ord at støtte sig til. Endelig er der en del, som kan stå både navneagtigt og tillægsagtigt.

Se skemaerne på siden om “De henførende stedord: Bestemmende og parentetiske sætninger”.

De henførende stedords navneagtige brug

Who og which supplerer hinanden med hensyn til antecedens, idet who bruges om personer og personifikationer, og which om ikke-personer og sætninger. Der er også den forskel, at who kun kan vise tilbage, mens which kan vise både frem og tilbage. Ellers optræder de to ord i de samme grammatiske funktioner. De kan begge stå som grundled, genstandsled og styrelse i et forholdsordsled, og de kan bruges i både bestemmende og parantetiske sætninger.

Which i ejefald

Which danner ejefald med en of-konstruktion:
A modern development, the origin and history of which deserves its own chapter.
Denne konstruktion kan undertiden føles kluntet, og så kan man bruge whose i stedet:
A modern development whose origin and history deserves its own chapter.

Antecedensen er et kollektiv

Et kollektiv er et navneord, som står i ental, men som omfatter en gruppe individer, f.eks. family, audience, parliament, cavalry. Hvis der tænkes på gruppen som helhed, står udsagnsleddet i ental, men tænkes der på de enkelte individer i gruppen, står det i flertal. Hvis antecedensen er et kollektiv i ental bruges which, og hvis den er et kollektiv i flertal bruges whose.

That

That overlapper til dels både who og which.
Det kan bruges om personer ligesom who og om ikke-personer ligesom which, men ikke om sætninger. Det kan kun vise tilbage og kun bruges i bestemmende sætninger.

That som hoved i et forholdsordsled

Hvis that står som hoved i et forholdsordsled, står forholdsordet sidst i sætningen:
This step is an indication of the extremes that they were prepared to go to.
Det er dog mere almindeligt enten at udelade that, hvis det er muligt og ellers bruge which:
This step is an indication of the extremes they were prepared to go to.
The aim of this paper is to assess the extent to which the Industrial Revolution contributed to changes in the English Constitution.

Who vs. which vs. that

I bestemmende sætninger er det almindeligste at bruge who om personer, that om ikke-personer og which om sætninger, men hvis der er flere sideordnede henførende sætninger med samme antecedens bruges ofte that om den første, og who/which om den næste: These are mannerisms that may once have been fashionable but which are now merely ridiculous.
I parantetiske sætninger bruges kun who og which.

What

What er et ubestemt henførende stedord, dvs. det har ingen antecedens. Det kan kun vise frem, ikke tilbage, og det svarer i betydning til that which:
As an art form, literature appeals to the craving of the human mind for what is simply beautiful. That which annoyed him was the feeling that…

Begge former bruges i skriftsproget, men that which har større præcision og derfor større vægt i nogle sammenhænge, mens det i andre kan virke noget kluntet.

What og which om sætninger

What kan også vise tilbage til sætninger, og her supplerer det which, idet which sædvanligvis viser tilbage til en foregående sætning, mens what viser frem:
The speaker consulted his watch every 10 minutes, in spite of which he finished late.
Certain Continental harbours possess what are known as free ports
.

Læg også mærke til følgende finesse med which:
He wore a tie, which suited him. Kommaet viser, at den henvisende sætning er parentetisk, og which viser dermed tilbage til hele den foregående sætning, dvs. til den kendsgerning at han bar slips. Uden komma er bisætningen bestemmende, og which viser tilbage til tie, dvs. til hans valg af slips.

Whoever, whichever, whatever

Disse former svarer til dansk ”-somhelst”.
Whoever bruges ubegrænsende om personer, dvs. i betydningen ”hvem som helst”, ”uanset hvem”: Whoever did this shall answer to the Law.

Whichever bruges begrænsende om både person og ikke-person, dvs. ”hvem af dem”: Whichever of them pulled the trigger, they were both of them involved.

Whatever bruges ubegrænsende om ikke-personer: Whatever they did, the fugitives kept staying just one step ahead of them.

Stedordenes tillægsagtige brug

Who kan ikke bruges tillægsagtigt.

Which

Which bruges tillægsagtigt om både person og ikke-person i parantetiske sætninger, men stort set kun i skriftsproget, hvor det har en præciserende virkning:
The cancer victims were predominantly aborigines from central Australia, which area had been the centre of the British nuclear armaments testing programme.
Mr Gallichan, which gentleman was a writer of books on travel and trout fishing, also published the book ‘Modern Woman and how to Manage Her’.

What

What bruges tillægsagtigt om både person og ikke-person i bestemmende sætninger. Tillægsagtigt which og what supplerer således hinanden med hensyn til, hvilke sætninger de kan optræde i.

Which vs. What

I modsætning til which har what gerne en lidt negativ tone = what little, what few:
They decided to divide between them what (little) provisions were left.
What (few) survivors were found had horrendous stories to tell of their journey.

Whichever vs. Whatever

Whichever bruges begrænsende om person og ikke-person: I will support you whichever choice you make (udvalget er kendt og begrænset).

Whatever bruges ubegrænsende om person og ikke-person: I will support you whatever choice you make (der er frit valg fra alle hylder).

Stedordet udelades: Parantetiske sætninger

Det henførende stedord kan ofte udelades på engelsk. Dvs. at hele parentetiske sætninger ofte erstattes af en anden konstruktion som følger.

Efterstillet navneled: Ruth Adams , a now neglected writer… (who is a now a neglected writer)
Tillægsord: A cash injection sufficient to cover debts due and payable (which is sufficient)
Lang tillægsform: Members wishing to participate in the convention (who wish to participate)
Navnemåde: A product able to meet the most stringent demands (which can meet…)
Forholdsordsled: With a tensile strength of …, this material is suitable for use under the most rugged conditions (this material, which has a tensile strength of…)

Henførende stedord udelades: Bestemmende sætninger

I bestemmende sætninger kan stedordet ofte udelades, hvis det står som genstandsled eller styrelse i et forholdsordsled. I eksemplerne her er symbolet ”Ø” indsat på det sted, hvor stedordet er udeladt:
The couple consulted an astrologer Ø they had met the year before. (udeladt genstandsled who(m).
This step is an indication of the extremes Ø they were prepared to go to (udeladt that som er hoved i forholdsled)
Som du kan se, har sætninger, hvor stedordet er udeladt et hurtigere og lettere flow. Til gengæld har sætninger, hvor det er med, mere vægt og præcision.

As

As bruges som henførende stedord efter such og the same:
Brandes was the promoter of writers such as I.P. Jacobsen, Henrik Ibsen, Strindberg and Bjørnson.
The negative social spiral means that child victims grow up to mete out the same abuse to children as they received when young.


Spørgende stedord

Visit WizzGrammar.com for more about English grammar in English